CREDITREFORM

Лихвен доклад на БНБ за м. Юли 2022

Българската Народна Банка публикува своя месечен доклад относно лихвената статистика за м. Юли 2022

Динамичните събития и кризи, засегнали международните отношения и глобалната икономика, дават своите логични и забележими стопански и потребителски отражения. Пазарните сътресенията, породени от пандемията Covid-19, военната криза в Украйна, международната енергийна и продоволствена криза и все по-осезаемата рецесия, поставят огромни икономически и политически предизвикателства, чието разрешаване ще бележи следващото десетилетие.

На фона на тази сложна обстановка, Българската народна банка публикува своята Лихвена статистика* за изминалия месец /юли, 2022г./, като някои показатели запазват своята относителна устойчивост, докато други сочат за текущи и бъдещи колебания:

Основният лихвен процент (ОЛП) през юли 2022 г. е 0.00%, като в сравнение с юни 2022 г. запазва нивото си. През юли 2022 г. индексът ЛЕОНИА Плюс (индекс на сключените и изпълнените сделки за предоставяне на необезпечени овърнайт-депозити в левове на междубанковия пазар в България) се увеличава с 0.06 процентни пункта (пр. п.) до -0.57%. Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през юли 2022 г. е 1.85%, като спрямо юни 2022 г. нараства с 0.08 пр. п.

Кредити

Сектор Нефинансови предприятия:

През юли 2022 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0.09 пр. п. до 2.89%, а по тези над 1 млн. евро намалява с 0.17 пр. п. до 2.27%. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се понижава с 0.02 пр. п. до 2.28%, а по кредитите над 1 млн. евро – с 0.20 пр. п. до 2.43%. През юли 2022 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове се повишава с 0.07 пр. п. до 2.33%, а по овърдрафта в евро спада с 0.06 пр. п. до 1.78%.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 15.2% (73.4 млн. лв.) до 410.7 млн. лв., а по кредитите над 1 млн. евро – с 16.1% (144.9 млн. лв.) до 757.6 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове се наблюдава намаление с 26.2% (159.4 млн. лв.) до 448.2 млн. лв.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, спада с 15.7% (13.3 млн. лв.) до 71.7 млн. лв., а по тези над 1 млн. евро нараства с 45.9% (263.4 млн. лв.) до 837.8 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро се наблюдава увеличение с 55.4% (219 млн. лв.) до 614.2 млн. лв.

Сектор Домакинства

През юли 2022 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се

повишава с 0.63 пр. п. до 8.19%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.66 пр. п. до 8.66%. При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент намалява с 0.02 пр. п. до 2.47%, а ГПР – с 0.07 пр. п. до 2.71%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове нараства с 0.05 пр. п. до 3.04%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица се увеличава с 0.04 пр. п. до 3.03%.

През юли 2022 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада с 0.45 пр. п. до 14.27%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се повишава с 0.01 пр. п. до 20.40%.

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове намалява с 13.5% (109.8 млн. лв.) до 701.8 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – със 7.5% (9 млн. лв.) до 110.7 млн. лв. При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес се понижава с 12.2% (74.5 млн. лв.) до 536.6 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране се повишава с 2% (3.1 млн. лв.) до 155.6 млн. лв. Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове нараства с 27.2% (6.5 млн. лв.) до 30.2 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 21.2% (1.5 млн. лв.) до 8.5 млн. лв. Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица се увеличава с 18.3% (4.1 млн. лв.) до 26.6 млн. лв.

Депозити

Сектор Нефинансови предприятия:

През юли 2022 г. в сравнение с юни 2022 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет (ДДМ) в левове се повишава с 0.16 пр. п. до -0.24%, а по тези в евро – с 0.10 пр. п. до -0.29%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от -0.01%. Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 18.8% (29.5 млн. лв.) до 127.5 млн. лв., а по тези в евро – със 7% (3.8 млн. лв.) до 50.9 млн. лв.

Сектор Домакинства:

През юли 2022 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове нараства с 0.03 пр. п. до 0.13%, а по тези в евро спада с 0.01 пр. п. до 0.13%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро се запазват на нива от 0.00%.

Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове се променя незначително до 0.12%, а по тези в евро остава на ниво от 0.17%.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с 3.2% (3.7 млн. лв.) до 117.3 млн. лв., а по депозитите с договорен матуритет в евро – с 32.8% (25.5 млн. лв.) до 103.3 млн. лв.

* Данни на Българска народна банка, Лихвена статистика – юли 2022г. Прессъобщение.